VIDEO TUTORIAL

1- CREATE ACCOUNT

1.1 Create Previous Year Account

1.2 To Sign In

1.3 Change Password

1.4 Enter Name List

1.5 Enter Bank Account

 

2- ADD NEW ACCOUNT & ENTER OPENING BALANCE

2.1.1 Add Account

2.1.2 Delete Account

2.2.1 Enter Opening Balance with Balance Sheet

2.2.2 Enter Opening Balance without  Balance Sheet

 

3- QUICK ACCESS

3.1 Bank

3.1.1 Enter Bank Statement

3.1.2 Enter New Account

3.2 Cash Book

3.2.1 Enter Cash Book

 

4- FIXED ASSETS

4.1.1 Enter Asset Purchases-CASH

4.2.1 Enter Asset Purchases-CREDIT

4.2.2 Enter Asset Payment-CREDIT

4.3.1 Enter Asset Purchases-LOAN

4.3.2 Enter Asset Payment-LOAN

4.5.1 Add New Asset-FIXED ASSETS

 

5- CURRENT ASSETS

5.1.1 Enter Deposit/PrePayment

5.1.2 Enter Deposit Return

5.2.1 Enter Staff Loan

5.2.2 Enter Payment Staff Loan

5.31 Add New Account-Current Assetsn

 

 

 

VIDEO TUTORIAL

1- MEMBUAT AKAUN

1.1 Akaun Tahun Sebelum

1.2 Memasuki Sistem

1.3 Menukar Kata Laluan

1.4 Merekod pada Senarai Nama

1.5 Merekod Akaun Bank Syarikat

 

2- MENAMBAH AKAUN BARU &

MEREKOD BAKI PEMBUKAAN

2.1.1 Tambah Akaun

2.1.2 Padam Akaun

2.2.1 Merekod Baki Pembukaan 

dengan Kunci Kira-kira

2.3.1 Merekod Baki Pembukaan

tanpa Kunci Kira-kira

 

3- CARA CEPAT MEREKOD DATA

3.1 Bank

3.1.1 Merekod Penyata Bank

3.1.2 Tambah Akaun Baru

3.2 Buku Tunai

3.2.1 Merekod Buku Tunai

 

4- ASET TETAP

4.1.1 Merekod Belian Aset Tunai

4.2.1 Merekod Belian Aset Hutang

4.2.2 Merekod Bayaran Aset

4.3.1 Merekod Belian Aset secara

Pinjaman Bank

4.3.2 Merekod Bayaran Pinjaman

4.4.1 Merekod Susut Nilai Aset

4.4.2 Merekod Pelupusan Aset-JUALAN

4.4.3 Merekod Pelupusan Aset-

TANPA JUALAN

4.5.1 Tambah Akaun Baru-ASET TETAP

4.6.1 Papar/Cetak Laporan

 

5- ASET SEMASA

5.1.1 Merekod Bayaran Deposit

5.1.2 Merekod Deposit dikembalikan

5.2.1 Merekod Pinjaman Pekerja

5.2.2 Merekod Bayaran Pinjaman Pekerja

5.3.1 Tambah Akaun Baru-ASET SEMASA

 

6- PEMBIAYAAN

6.1 Modal, Ambilan

6.1.1 Merekod Modal

6.1.2 Mrerekod Ambilan Modal

6.1.3 Tambah Akaun Baru-EKUITI

   

6.2 Pinjaman Jangkamasa Pendek

6.2.1 Merekod Pinjaman

6.2.2 Merekod Bayaran Pinjaman

6.2.3 Tambah Akaun Baru-LIABILITI 

SEMASA


6.3 Pinjaman Jangkamasa Panjang

6.3.1 Merekod Pinjaman

6.3.2 Merekod Bayaran Pinjaman

6.3.3 Tambah Akaun Baru-LIABILITI

 

7- PENDAPATAN

7.1.1 Merekod Jualan Tunai

7.1.2 Merekod Jualan Hutang 

7.1.4 Merekod Bayaran Hutang

7.2.1 Merekod Pulangan Jualan- 

Tolak Hutang

7.2.1 Merekod Pulangan Jualan- 

Tunai

 

8- LAIN-LAIN PENDAPATAN

8.2.1 Merekod Lain-lain Pendapatan

8.2.2 Merekod Hibah

8.2.3 Tambah Akaun Baru LAIN-LAIN  

PENDAPATAN

 

9- KOS JUALAN

9.1.1 Merekod Belian Tunai

9.1.2 Merekod Belian Hutang9.3.1 Merekod Bayaran Hutang

9.4.1 Merekod Diskaun diterima

9.5.1 Merekod Stok/Inventori

9.6.1 Tambah Akaun Baru-KOS JUALAN

9.7.1 Papar/Cetak Laporan

 

10- PERBELANJAAN

10.1.1 Merekod Gaji dan Elaun Tunai

10.1.2 Merekod Akruan Gaji dan Elaun 

10.2.1 Merekod Air dan Elektrik

10.2.2 Merekod Akruan Air dan Elektrik

10.3.1 Merekod Susut Nilai Aset

10.4.1 Merekod Bayaran

10..1 Tambah Akaun Baru-PERBELANJAAN

10.6.1 Papar/Cetak Laporan

 

11- AKAUN KONTRA

11.1 Dari Bank ke Petty Cash

11.2 Dari Petty Cash ke Bank

11.3 Dari Bank ke Bank

11.4 Pelanggan dan Pembekal

11.5 Gaji Pekerja dan Pinjaman

 

LAIN-LAIN

12 Senarai Transaksi

13 Kira Cukai

14 Kira Zakat

15 Salin, Tampal, Padam dan Susun Data

16 Bank Reconcialation

17 Papar/Cetak Laporan Kewangan

18 Menyemak Akaun Tidak Seimbang

19 Akaun Tahun Berikutnya

20 Akaun tahun Berikutnya-Access Runtime